SmartDiab - intelligent diabetes management

FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alkalmazásban és/vagy a weboldalon való regisztrációval Ön kifejezetten hozzájárul és beleegyezését adja ahhoz, hogy felhasználónevével és e-mail címével rendszerünkben regisztráljuk. Egy felhasználónévvel Ön két felhasználói jogosultság közül választhat: Beteg vagy Orvos. A regisztráció eredményeképpen Ön jogosulttá válik az alkalmazás és/vagy szoftver funkcióinak használatára, vagyis:

Ha Ön Beteg:

  •  okoseszközökkel való szinkronizáció révén vagy manuális bevitellel egészségével és/vagy betegségével kapcsolatos adatokat rögzíthet saját felhasználói fiókjában
  • rögzített adatait bármikor megtekintheti, böngészheti, letöltheti, megoszthatja orvosával
  • emlékeztetőket állíthat be, orvosa emlékeztető üzeneteket küldhet Önnek
  • mentett adatairól statisztikai kimutatásokat tekinthet meg.

Ha Ön Orvos:

  • Betegeket regisztrálhat felhasználói fiókjában
  • a regisztrált Betegek adatait aggregált formában megtekintheti, statisztikai kimutatásokat végezhet
  • emlékeztetőket fogadhat/küldhet Betegeinek.

Az alkalmazás és/vagy a weboldal használatához az e-mail cím megadásán kívül más, azonosításra alkalmas adat szolgáltatása nem szükséges, egyéb személyes adatot a regisztrációval kapcsolatban nem igényel a rendszer. A megadott e-mail cím fentiekben meghatározott célra való használhatóságáért kizárólag az azt megadó felel.

Az Ön regisztrációja csak az alábbi adatkezelési tájékoztató elolvasása és az abban foglaltak elfogadása esetén érvényes.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alkalmazás és weboldal Üzemeltetője és az Adatkezelő címe: Larkbio Kft., 4029 Debrecen, Cegléd u. 22/A.

Az Adatkezelő Adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a szoftver az Adatkezelő szerverein került elhelyezésre. Az adatkezelés helye: Magyarország.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy összhangban az 1992. évi LXIII. törvénnyel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1997. évi XLVII. törvénnyel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről; valamint a 2011. évi CXII. törvénnyel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Felhasználó személyes adatait a fentieknek megfelelő tájékoztatás alapján adja meg, azaz tisztában van az adatkezelés jogalapjával, céljával, annak idejével, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel.

Az alkalmazásban és/vagy weboldalon nyújtott és a fentiekben meghatározott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, hogy a Felhasználó megadja személyes adatát (e-mail cím).

A személyes adatoknak a honlap által nyújtott szolgáltatások használatához szükséges, meghatározott célra való falhasználásának, azaz a megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatai önkéntes megadásával és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adja meg.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az itt meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára - kivéve, ha törvény ezt kötelezővé teszi - csak a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Felhasználó személyes e-mail címének kezelésének célja a regisztráció kapcsán küldött visszajelző üzenet küldése, a későbbiekben pedig a Felhasználóval történő kapcsolattartás. A Felhasználó által megadott személyes adatokat Adatkezelő más célra – különösen reklámtartalmú üzenetküldésre - nem használja fel.

Adatkezelő a megadott személyes adatot az alkalmazás használatának ideje alatt kezeli. Felhasználó az info@larkbio.com e-mail címre küldött levéllel bármikor visszavonhatja regisztrációját és hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy értesítést, vagy további tájékoztatást kapjon. A regisztráció visszavonására vonatkozó kérelem elküldését - Adatkezelőhöz történő beérkezését - követően Adatkezelő a Felhasználót és minden nemű adatát azonnal törli a rendszerből.

A Felhasználó az Adatkezelőtől bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével– törlését vagy zárolását.

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják, nem adhatják át.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ha ezen Adatkezelési tájékoztatóban elfogadottakon túlmenő változás állna be, Adatkezelő a Felhasználót e-mailben illetve a weboldalon keresztül is értesíti.

A Felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Felhasználó kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A hatóság székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834.

Telefon: 06 1 391-1400

Fax: 06 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu